KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

 • podjąć działania mające na celu dalszy rozwój życia kulturalnego
  w naszej gminie poprzez utworzenie nowych placówek jak też rozszerzenie
  oferty programowej już funkcjonujących domów kultury i świetlic;
 • kontynuować ochronę zabytków na terenie gminy w tym remont zabytkowych kościołów;
 • wspierać lokalne zespoły muzyczne, taneczne i kabaretowe oraz miejscowych twórców ludowych;
 • wyróżniać i promować ludzi posiadających osiągnięcia w
  dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i
  ochrony dziedzictwa narodowego;
 • chronić, kultywować i promować wartości kulturowe i historyczne naszej „Małej Ojczyzny”;