KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

  • podjąć działania mające na celu dalszy rozwój życia kulturalnego w naszej gminie poprzez utworzenie nowych placówek jak też rozszerzenie oferty programowej już funkcjonujących domów kultury i świetlic;
  • kontynuować ochronę zabytków na terenie gminy w tym remont zabytkowych kościołów;
  • wspierać lokalne zespoły muzyczne, taneczne i kabaretowe oraz miejscowych twórców ludowych;
  • wyróżniać i promować ludzi posiadających osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  • chronić, kultywować i promować wartości kulturowe i historyczne naszej „Małej Ojczyzny”;