Program wyborczy

BEZPIECZEŃSTWO

 • podjąć skuteczne działania na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych oraz modernizację i przebudowę dotychczasowych dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich;

 • rozszerzyć zakres finansowy i rzeczowy realizowanego „Programu budowy dróg lokalnych i osiedlowych na terenie gminy Chojnice”;

 • kontynuować program budowy ścieżek rowerowych łączących kolejne miejscowości naszej gminy (co najmniej 5 km rocznie);

 • wspierać rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez poprawę ich bazy oraz dalsze sukcesywne doposażanie w nowoczesny sprzęt; •

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • kompleksowo porządkować gospodarkę wodno-ściekową;

 • promować Krajowy Program „CZYSTE POWIETRZE” (docieplanie budynków, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wymiana pieców na ekologiczne – dofinansowanie do 90%) i wspieranie tego Programu 100% refundacją kosztów utylizacji eternitu przez Gminę;
 • wspierać proekologiczne źródła energii;

 • wspierać dalszą rozbudowę sieci gazowniczej na terenie całej gminy;

 • wspierać finansowo i organizacyjnie cenne inicjatywy naszych rolników ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem spółek melioracyjnych i ich inwestycji – dofinansowanie 50 procent;

SAMORZĄDY WIEJSKIE, KAPITAŁ LUDZKI

 • utrzymać dotychczasowy mechanizm finansowania sołectw, a w miarę możliwości zwiększać wysokość kont sołeckich. W 2019 roku wzrost o 340 tys. złotych;

 • promować rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez wprowadzenie dodatkowych instrumentów finansowego wspierania aktywnych inicjatyw naszych Mieszkańców;

 • realizować programy zachęcające Seniorów do aktywnego stylu życia;

 • znacząco wspierać organizacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe, w tym:  stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia działające na rzecz naszych sołectw, Koła Gospodyń Wiejskich;

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 • rozwijać bazę dydaktyczną i realizować kolejny etap inwestycji modernizacyjnych w szkołach

 • kontynuować nowatorski na skalę kraju program dożywiania wszystkich uczniów w szkołach;

 • wspierać powstawanie przedszkoli i żłobków;

 • wprowadzić dopłatę do pobytu dzieci w żłobkach (BON ŻŁOBKOWY);

 • wdrażać edukację społeczeństwa w zakresie zagadnień kryzysowych, np. nawałnic.

POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA

 • współpracować z Mieszkańcami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia tym członkom naszej społeczności,  którzy tego potrzebują ze względu na ich trudną sytuację życiową;

 • sukcesywnie poszerzać zakres usług medycznych realizowanych programów prozdrowotnych świadczonych i realizowanych przez Przychodnię Wiejską Gminy Chojnice poprzez doposażenie jej w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-medyczny;

 • rozszerzyć świadczenie usług medycznych przez Przychodnię Wiejską także we wszystkie soboty; •

GOSPODARKA KOMUNALNA, BUDOWNICTWO

 • inicjować i wspierać dalszą estetyzację wsi poprzez tworzenie kolejnych terenów rekreacji i wypoczynku oraz zakładanie nowych terenów zielonych;

 • zamierzamy zapraszać naszych i przyszłych Mieszkańców do pozostawania lub osiedlania się na terenie naszej gminy poprzez przygotowywanie z myślą o nich tanich ale zarazem uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną działek pod budownictwo mieszkaniowe;

TRANSPORT LOKALNY

 • zabezpieczyć niezbędne połączenia komunikacyjne naszym Mieszkańcom do szkół, zakładów pracy i placówek ochrony zdrowia;

 • wprowadzić we współpracy z samorządem powiatowym bezpłatną komunikację dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

ROZWÓJ GOSPODARCZY

 • zabiegać o dalszy skuteczny rozwój gospodarczy naszej Gminy poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez:
  • utrzymanie ulg podatkowych na co najmniej dotychczasowym poziomie, gdzie o wielkości zwolnienia decyduje liczba nowych miejsc pracy powstałych w ramach określonej inwestycji;
  • poprzez propagowanie nowych terenów inwestycyjnych kompleksowo uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną;

TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 • dokończyć program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, tzw. „Jaskółeczek”;

 • kontynuować program rozwoju infrastruktury turystycznej poprzez:
  • kompleksowe zagospodarowywanie kąpielisk t.j. zorganizowanie w ich otoczeniu niezbędnej infrastruktury publicznej (prysznice, toalety, pomosty, zjeżdżalnie, pomieszczenia dla WOPR);
  • budowa oraz rozbudowa promenad w miejscowościach turystycznych;
  • zbudowanie przystani kajakowych jako sposób zagospodarowania turystycznego rzeki Brdy, Chociny i Zbrzycy;

 • integrować Społeczność Gminy poprzez sport, turystykę i rekreację. W tym celu gminna infrastruktura sportowa  nadal będzie udostępniana bezpłatnie;

 • w partnerstwie z sąsiednimi Samorządami w celu integracji Społeczności całego Powiatu zamierzamy zorganizować Ligę Powiatową dla popularnych dyscyplin sportu czy też różnych form współzawodnictwa;

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

 • podjąć działania mające na celu dalszy rozwój życia kulturalnego w naszej gminie poprzez utworzenie nowych placówek jak też rozszerzenie oferty programowej już funkcjonujących domów kultury i świetlic;

 • kontynuować ochronę zabytków na terenie gminy w tym remont zabytkowych kościołów;

 • wspierać lokalne zespoły muzyczne, taneczne i kabaretowe oraz miejscowych twórców ludowych;

 • wyróżniać i promować ludzi posiadających osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

 • chronić, kultywować i promować wartości kulturowe i historyczne naszej „Małej Ojczyzny”;