SAMORZĄDY WIEJSKIE, KAPITAŁ LUDZKI

 • utrzymać dotychczasowy mechanizm finansowania sołectw, a w miarę
  możliwości zwiększać wysokość kont sołeckich. W 2019 roku wzrost o 340
  tys. złotych;
 • promować rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez
  wprowadzenie dodatkowych instrumentów finansowego wspierania aktywnych
  inicjatyw naszych Mieszkańców;
 • realizować programy zachęcające Seniorów do aktywnego stylu życia;
 • znacząco wspierać organizacyjnie i finansowo organizacje
  pozarządowe, w tym:  stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia działające
  na rzecz naszych sołectw, Koła Gospodyń Wiejskich;