SAMORZĄDY WIEJSKIE, KAPITAŁ LUDZKI

  • utrzymać dotychczasowy mechanizm finansowania sołectw, a w miarę możliwości zwiększać wysokość kont sołeckich. W 2019 roku wzrost o 340 tys. złotych;
  • promować rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez wprowadzenie dodatkowych instrumentów finansowego wspierania aktywnych inicjatyw naszych Mieszkańców;
  • realizować programy zachęcające Seniorów do aktywnego stylu życia;
  • znacząco wspierać organizacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe, w tym:  stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia działające na rzecz naszych sołectw, Koła Gospodyń Wiejskich;